Stanovy našeho spolku


Čl. 1
Název, forma a sídlo

Kominické muzeum - spolek pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Táboře, Sofijská 2796, 390 05.


Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci propagace kominického řemesla a jeho historie k aktivní činnosti na jeho popularizaci, jako jedné z forem ochrany kulturního dědictví, a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu a k přispívání osvětové činnosti v regionu.


Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

Spolek je zakládán s hlavním cílem - založit kominické muzeum, jehož posláním bude zpřístupnit široké veřejnosti sbírku zakládajících členů spolku mapující kominické řemeslo v jeho dějinách. Dílčí úkoly pak spolek shledává:

· v propagaci kominického řemesla, popularizaci jeho historie i historie obecně

· v propagaci ochrany kulturního dědictví

· v participaci na kulturním životě obce, v níž zakotví budova muzea

· ve vytvoření prostoru pro studium problematiky řemesel v dějinách

· v oslovování a sbližování sympatizantů tohoto tématu a zájemců z řad nejširší veřejnosti

· v partnerství s obcí i regionem v podílu na rozvoji cestovního ruchu regionu

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) získání a adaptace prostor vybraných k umístění muzea

b) založení muzea využitím sbírky členů spolku

c) pokračování ve sbírkové činnosti směřující k rozšíření a prohloubení sbírky

d) navazování spolupráce s dalšími institucemi vedoucí k rozrodu informačního portfolia

d) participace na pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

e) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být projednávány aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu v regionu i v širším pojetí (ČR, i mezinárodní přesah)


Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která svými aktivitami prokáže zájem podporovat činnost spolku.

2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4. Člen spolku má právo zejména:

- účastnit se všech činností spolku, volit předsedu a další orgány spolku

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti

Člen spolku je povinen zejména:

- dodržovat stanovy spolku

- hájit zájmy plynoucí z účelu spolku

- sdělovat orgánům spolku změny údajů uvedených v přihlášce

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.


Čl. 7
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov,

b) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

c) určila koncepci činnosti spolku na další období,

d) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

e) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

5. Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním orgánem spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z případných darů od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů na obsahu stanov. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Vytvořte si webové stránky zdarma!